Polysher™

SKU: PM70524

Polysher™ 是一款桌面级打印件后处理设备,专为去除 PolySmooth™ 和 PolyCast™ 3D 打印件的层纹而设计。Polysher™通过喷洒细微的酒精雾化剂,均匀地抛光模型表面,使打印件最终呈现出光滑而光泽的表面。

桌面级后处理设备
去除层纹

常见问题

除 IPA 外,Polysher™ 还能与其他溶剂一起使用吗?

不能,雾化器的设计和校准仅适用于 IPA,而且其他溶剂可能会损坏 Polysher™。
Polysher™ 不能用于PLA。

Polysher™ 使用热源工作吗?

不,为了更安全起见,我们开发了一种技术,使用雾化器产生微滴雾,使 3D 打印部件均匀抛光。
注意:我们不会加热 IPA 并使用蒸汽来抛光 3D 打印。

包装规格

SKU清单

关闭

请注意, SKU因您所在的国家/地区而异,我们建议您联系当地经销商了解您所在地区的具体产品可用性。您也可以联系我们的区域销售团队获取更多详细信息。

 • SKU
  EAN/ UPC
  产品名称
  线径
  色系
  颜色名称
  HEX
  净重
  产品代码描述
  • PB03001
   6938936702023
   PolyMax™ PETG-ESD
   1.75mm
   常规系
   黑色
   待更新
   0.5kg
   PolyMax™ PETG-ESD/ 1.75mm/ 常规系/
    黑色
   0.5kg
  • PG02001
   6938936711575
   PolyMide™ PA6-GF
   1.75mm
   常规系
   灰色
   待更新
   0.5kg
   PolyMide™ PA6-GF/ 1.75mm/ 常规系/
    灰色
   0.5kg
  • PG03001
   6938936711551
   PolyMide™ PA6-CF
   1.75mm
   常规系
   黑色
   待更新
   0.5kg
   PolyMide™ PA6-CF/ 1.75mm/ 常规系/
    黑色
   0.5kg
  • PG04001
   6938936711599
   PolyMide™ PA12-CF
   1.75mm
   常规系
   黑色
   待更新
   0.5kg
   PolyMide™ PA12-CF/ 1.75mm/ 常规系/
    黑色
   0.5kg
  • PG07001
   6938936707837
   PolyMide™ PA612-CF
   1.75mm
   常规系
   黑色
   待更新
   0.5kg
   PolyMide™ PA612-CF/ 1.75mm/ 常规系/
    黑色
   0.5kg
  • PW01001
   6938936702030
   PolySupport™ for PA12
   1.75mm
   常规系
   柳黄色
   待更新
   0.5kg
   PolySupport™ for PA12/ 1.75mm/ 常规系/
    柳黄色
   0.5kg
  • PB03002
   6938936701941
   PolyMax™ PETG-ESD
   2.85mm
   常规系
   黑色
   待更新
   0.5kg
   PolyMax™ PETG-ESD/ 2.85mm/ 常规系/
    黑色
   0.5kg
  • PG02002
   6938936711582
   PolyMide™ PA6-GF
   2.85mm
   常规系
   灰色
   待更新
   0.5kg
   PolyMide™ PA6-GF/ 2.85mm/ 常规系/
    灰色
   0.5kg
  • PG03002
   6938936711568
   PolyMide™ PA6-CF
   2.85mm
   常规系
   黑色
   待更新
   0.5kg
   PolyMide™ PA6-CF/ 2.85mm/ 常规系/
    黑色
   0.5kg
  • PG04002
   6938936711605
   PolyMide™ PA12-CF
   2.85mm
   常规系
   黑色
   待更新
   0.5kg
   PolyMide™ PA12-CF/ 2.85mm/ 常规系/
    黑色
   0.5kg
  • PG07002
   6938936707868
   PolyMide™ PA612-CF
   2.85mm
   常规系
   黑色
   待更新
   0.5kg
   PolyMide™ PA612-CF/ 2.85mm/ 常规系/
    黑色
   0.5kg
  • PW01002
   6938936702047
   PolySupport™ for PA12
   2.85mm
   常规系
   柳黄色
   待更新
   0.5kg
   PolySupport™ for PA12/ 2.85mm/ 常规系/
    柳黄色
   0.5kg
  • PA08005
   6938936710875
   PolyWood™
   1.75mm
   常规系
   仿木质色
   待更新
   0.6kg
   PolyWood™/ 1.75mm/ 常规系/
    仿木质色
   0.6kg
  • PA08006
   6938936711933
   PolyWood™
   2.85mm
   常规系
   仿木质色
   待更新
   0.6kg
   PolyWood™/ 2.85mm/ 常规系/
    仿木质色
   0.6kg
  • PA06001
   6938936710431
   PolyMax™ PLA
   1.75mm
   常规系
   黑色
   待更新
   0.75kg
   PolyMax™ PLA/ 1.75mm/ 常规系/
    黑色
   0.75kg
  • PA06002
   6938936710448
   PolyMax™ PLA
   1.75mm
   常规系
   白色
   待更新
   0.75kg
   PolyMax™ PLA/ 1.75mm/ 常规系/
    白色
   0.75kg
  • PA06003
   6938936710455
   PolyMax™ PLA
   1.75mm
   常规系
   灰色
   待更新
   0.75kg
   PolyMax™ PLA/ 1.75mm/ 常规系/
    灰色
   0.75kg
  • PA06004
   6938936710462
   PolyMax™ PLA
   1.75mm
   常规系
   红色
   待更新
   0.75kg
   PolyMax™ PLA/ 1.75mm/ 常规系/
    红色
   0.75kg
  • PA06005
   6938936710479
   PolyMax™ PLA
   1.75mm
   常规系
   蓝色
   待更新
   0.75kg
   PolyMax™ PLA/ 1.75mm/ 常规系/
    蓝色
   0.75kg
  • PA06006
   6938936710486
   PolyMax™ PLA
   1.75mm
   常规系
   绿色
   待更新
   0.75kg
   PolyMax™ PLA/ 1.75mm/ 常规系/
    绿色
   0.75kg
  • PA06007
   6938936710493
   PolyMax™ PLA
   1.75mm
   常规系
   黄色
   待更新
   0.75kg
   PolyMax™ PLA/ 1.75mm/ 常规系/
    黄色
   0.75kg
  • PA06008
   6938936710509
   PolyMax™ PLA
   1.75mm
   常规系
   橙色
   待更新
   0.75kg
   PolyMax™ PLA/ 1.75mm/ 常规系/
    橙色
   0.75kg
  • PA06009
   6938936710516
   PolyMax™ PLA
   1.75mm
   常规系
   紫色
   待更新
   0.75kg
   PolyMax™ PLA/ 1.75mm/ 常规系/
    紫色
   0.75kg
  • PA06010
   6938936710523
   PolyMax™ PLA
   1.75mm
   常规系
   青色
   待更新
   0.75kg
   PolyMax™ PLA/ 1.75mm/ 常规系/
    青色
   0.75kg
  • PA06021
   6938936712169
   PolyMax™ PLA
   1.75mm
   常规系
   粉色
   待更新
   0.75kg
   PolyMax™ PLA/ 1.75mm/ 常规系/
    粉色
   0.75kg
  • PA06029
   6938936713029
   PolyMax™ PLA
   1.75mm
   常规系
   粉色
   待更新
   0.75kg
   PolyMax™ PLA/ 1.75mm/ 常规系/
    粉色
   0.75kg
  • PA06030
   6938936713036
   PolyMax™ PLA
   1.75mm
   常规系
   卡其色
   待更新
   0.75kg
   PolyMax™ PLA/ 1.75mm/ 常规系/
    卡其色
   0.75kg
  • PB02001
   6938936710530
   PolyMax™ PETG
   1.75mm
   常规系
   黑色
   待更新
   0.75kg
   PolyMax™ PETG/ 1.75mm/ 常规系/
    黑色
   0.75kg
  • PB02002
   6938936710547
   PolyMax™ PETG
   1.75mm
   常规系
   白色
   待更新
   0.75kg
   PolyMax™ PETG/ 1.75mm/ 常规系/
    白色
   0.75kg
  • PC02001
   6938936710554
   PolyMax™ PC
   1.75mm
   常规系
   黑色
   待更新
   0.75kg
   PolyMax™ PC/ 1.75mm/ 常规系/
    黑色
   0.75kg
  • PC02002
   6938936710561
   PolyMax™ PC
   1.75mm
   常规系
   白色
   待更新
   0.75kg
   PolyMax™ PC/ 1.75mm/ 常规系/
    白色
   0.75kg
  • PC02005
   6938936712442
   PolyMax™ PC
   1.75mm
   常规系
   灰色
   待更新
   0.75kg
   PolyMax™ PC/ 1.75mm/ 常规系/
    灰色
   0.75kg
  • PC02010
   6938936713005
   PolyMax™ PC
   1.75mm
   常规系
   红色
   待更新
   0.75kg
   PolyMax™ PC/ 1.75mm/ 常规系/
    红色
   0.75kg
  • PC02011
   6938936713012
   PolyMax™ PC
   1.75mm
   常规系
   蓝色
   待更新
   0.75kg
   PolyMax™ PC/ 1.75mm/ 常规系/
    蓝色
   0.75kg
  • PD01001
   6938936710592
   PolyFlex™ TPU95
   1.75mm
   常规系
   黑色
   待更新
   0.75kg
   PolyFlex™ TPU95/ 1.75mm/ 常规系/
    黑色
   0.75kg
  • PD01002
   6938936710608
   PolyFlex™ TPU95
   1.75mm
   常规系
   白色
   待更新
   0.75kg
   PolyFlex™ TPU95/ 1.75mm/ 常规系/
    白色
   0.75kg
  • PD01003
   6938936710615
   PolyFlex™ TPU95
   1.75mm
   常规系
   红色
   待更新
   0.75kg
   PolyFlex™ TPU95/ 1.75mm/ 常规系/
    红色
   0.75kg
  • PD01004
   6938936710622
   PolyFlex™ TPU95
   1.75mm
   常规系
   黄色
   待更新
   0.75kg
   PolyFlex™ TPU95/ 1.75mm/ 常规系/
    黄色
   0.75kg
  • PD01005
   6938936710639
   PolyFlex™ TPU95
   1.75mm
   常规系
   蓝色
   待更新
   0.75kg
   PolyFlex™ TPU95/ 1.75mm/ 常规系/
    蓝色
   0.75kg
  • PD01006
   6938936710646
   PolyFlex™ TPU95
   1.75mm
   常规系
   橙色
   待更新
   0.75kg
   PolyFlex™ TPU95/ 1.75mm/ 常规系/
    橙色
   0.75kg
  • PD02001
   6938936710684
   PolyFlex™ TPU90
   1.75mm
   常规系
   黑色
   待更新
   0.75kg
   PolyFlex™ TPU90/ 1.75mm/ 常规系/
    黑色
   0.75kg
  • PD02002
   6938936710691
   PolyFlex™ TPU90
   1.75mm
   常规系
   白色
   待更新
   0.75kg
   PolyFlex™ TPU90/ 1.75mm/ 常规系/
    白色
   0.75kg
  • PD02003
   6938936710707
   PolyFlex™ TPU90
   1.75mm
   常规系
   灰色
   待更新
   0.75kg
   PolyFlex™ TPU90/ 1.75mm/ 常规系/
    灰色
   0.75kg
  • PD02004
   6938936710998
   PolyFlex™ TPU90
   1.75mm
   常规系
   透明白色
   待更新
   0.75kg
   PolyFlex™ TPU90/ 1.75mm/ 常规系/
    透明白色
   0.75kg
  • PD02005
   6938936710721
   PolyFlex™ TPU90
   1.75mm
   常规系
   青色
   待更新
   0.75kg
   PolyFlex™ TPU90/ 1.75mm/ 常规系/
    青色
   0.75kg
  • PD04001
   6938936710882
   PolySupport™
   1.75mm
   常规系
   珍珠白
   待更新
   0.75kg
   PolySupport™/ 1.75mm/ 常规系/
    珍珠白
   0.75kg
  • PG05001
   6938936710738
   PolyMide™ CoPA
   1.75mm
   常规系
   黑色
   待更新
   0.75kg
   PolyMide™ CoPA/ 1.75mm/ 常规系/
    黑色
   0.75kg
  • PG05003
   6938936711629
   PolyMide™ CoPA
   1.75mm
   常规系
   自然色
   待更新
   0.75kg
   PolyMide™ CoPA/ 1.75mm/ 常规系/
    自然色
   0.75kg
  • PH01001
   6938936710868
   PolyDissolve™ S1
   1.75mm
   常规系
   自然色
   待更新
   0.75kg
   PolyDissolve™ S1/ 1.75mm/ 常规系/
    自然色
   0.75kg
  • PJ01001
   6938936710745
   PolySmooth™
   1.75mm
   常规系
   黑色
   待更新
   0.75kg
   PolySmooth™/ 1.75mm/ 常规系/
    黑色
   0.75kg

  Hello Polymaker

  crosschevron-downmenu-circlecross-circle